Automatische Lemmatisierung deutscher Flexionsformen

Klein, W., & Rath, R. (1981). Automatische Lemmatisierung deutscher Flexionsformen. In R. Herzog (Ed.), Computer in der √úbersetzungswissenschaft (pp. 94-142). Framkfurt am Main, Bern: Verlag Peter Lang.
Publication type
Book chapter
Publication date
1981

Share this page