Glac páirt inár staidéar ar úsáid teanga sa Ghaeilge!

Old lday with laptop

Woman with white flag

Three laughing people

(Please find the English version below.)

Eolas faoi Institiúid Max Planck

Tá Institiúid Max Planck don tSícitheangeolaíocht, atá lonnaithe san Ísiltír, i measc breis is 80 institiúid taighde atá i gCumann Max Planck na Gearmáine, agus is lasmuigh den Ghearmáin atá sí, ar nós cúpla ball eile den Chumann. Tá an Institiúid dírithe go hiomlán ar an tsícitheangeolaíocht – staidéar ar an gcaoi a ndéanaimid teanga a tháirgeadh agus a thuiscint, agus conas a shealbhaímid na scileanna sin agus an chéad teanga nó an dara teanga á foghlaim againn. Sa taighde a dhéantar anseo, tarraingítear ar dhearcthaí ó dhisciplíní an-éagsúil amhail an teangeolaíocht, an tsíceolaíocht, an néareolaíocht, an ghéineolaíocht, an antraipeolaíocht, an fhaisnéisíocht, an leigheas agus an fhuaimeolaíocht.

 

Maidir leis an staidéar seo

Sa staidéar seo, ba mhaith linn iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanann daoine fásta a labhraíonn Gaeilge rátáil ar a inghlactha atá struchtúir éagsúla ghramadaí sa Nua-Ghaeilge. Iarrfaimid ort éisteacht le habairtí Gaeilge réamhthaifeadta agus iad a rátáil lena léiriú an bhfuil siad inghlactha, dar leat, ó thaobh struchtúr gramadaí de. Tá an-chuid eolais againn faoin úsáid a bhaintear as struchtúir ghramadaí sa Ghaeilge scríofa, ach ní hé an oiread céanna eolais atá againn faoin gcaoi a n-úsáidtear na struchtúir chéanna sin sa Ghaeilge labhartha. Is í sprioc an staidéir seo teacht ar thuiscint níos fearr ar conas a bhraitheann cainteoirí fásta Gaeilge struchtúir ghramadaí sa Ghaeilge labhartha agus féachaint an dtéann tosca ar nós a gcanúna Gaeilge i bhfeidhm air sin.

Conas páirt a ghlacadh sa staidéar

Sula nglacfaidh tú páirt ann

Chun páirt a ghlacadh sa staidéar seo, ní mór duit a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad agus ba cheart an Ghaeilge a bheith á húsáid agat ar bhonn réasúnta rialta, uair sa mhí ar a laghad más féidir é. Thart ar 30 nóiméad a thógann an staidéar. Is staidéar ar líne é, agus mar sin beidh tú in ann páirt a ghlacadh ann ón mbaile, pé am is fearr a oireann duit féin. Chun páirt a ghlacadh sa staidéar, beidh na nithe seo ag teastáil uait:

  1. seomra ciúin,
  2. ríomhaire, ríomhaire glúine, nó iPad agus
  3. cluasáin (nó callairí maithe).


Nuair a thosóidh tú ar an staidéar, gheobhaidh tú faisnéis bheacht ar a bhfuil i gceist leis an staidéar agus na sonraí a bhaileoimid uait. Féadfaidh tú cinneadh a dhéanamh ansin an bhfuil tú fós ag iarraidh páirt a ghlacadh ann. Má thograíonn tú páirt a ghlacadh ann, cuirfear tús leis an staidéar.

Cad a tharlóidh sa staidéar

Trí chuid atá sa staidéar: Ar dtús, iarrfaimid ort ceistneoir gearr a líonadh isteach. Ansin, éistfidh tú le habairtí Gaeilge, ceann i ndiaidh a chéile, agus iarraimid ort iad a rátáil lena léiriú cé chomh hinghlactha is atá na habairtí sin duit ar scála ó -3 (neamh-inghlactha) go 3 (lán-inghlactha). Níl aon fhreagra ceart ná mícheart i gceist – ba mhaith linn a fháil amach cad a cheapann tú féin. Ar deireadh, iarrfaimid ort an dara ceistneoir gearr a líonadh isteach.

Cén fáth a nglacfainn páirt sa staidéar?

Trí pháirt a ghlacadh sa staidéar seo, cuideoidh tú linn cur lenár n-eolas faoin nGaeilge agus faoin gcaoi a n-úsáidimid teangacha go ginearálta. I réimse taighde na sícitheangeolaíochta, is iomaí rud nach bhfuil ar eolas againn fós faoin nGaeilge. I bhformhór na bpíosaí taighde a rinneadh go dtí seo, níor breathnaíodh ach ar líon beag teangacha, Béarla nó Spáinnis mar shampla. Ach tá an-chuid cosúlachtaí idir na teangacha sin agus ní thugann siad léargas iomlán dúinn ar chomh hilfheidhmeach is atá teangacha an duine i ndáiríre. Teastaíonn tuilleadh eolais uainn, ó theangacha atá níos éagsúla. Tá gnéithe áirithe den Ghaeilge, mar shampla, nach ionann iad agus a lán teangacha (Eorpacha). Sampla amháin is díol suntais is ea gur féidir tús a chur le habairtí Gaeilge le briathar, agus is minic a dhéantar sin – ‘Tá sé te inniu’. Ina lán teangacha Eorpacha eile, ní féidir é sin a dhéanamh nó ní féidir é a dhéanamh ach i gcineálacha áirithe abairtí, ar nós ceisteanna. Le staidéir cosúil leis an gceann seo againne, ba mhaith linn teacht ar thuiscint níos iomláine ar an gcaoi a n-úsáidtear Gaeilge na hÉireann agus, ar bhonn níos ginearálta, ar an gcaoi a dhéanann daoine teanga a tháirgeadh agus a thuiscint.

Ní thabharfar cúiteamh airgid duit as páirt a ghlacadh sa staidéar seo. Más maith leat, áfach, is féidir leat páirt a ghlacadh i raifil inar féidir le deichniúr rannpháirtithe €25 an duine a bhuachan. Cuirfimid na buaiteoirí ar an eolas chomh luath is a bheidh na daoine earcaithe againn i gcomhair an staidéir.

Ar aghaidh linn!

An bhfuil fonn ort páirt a ghlacadh sa staidéar? Nó an bhfuil aithne agat ar aon duine a mbeadh suim acu ann?

Is maith mar is eol dúinn go bhfuil sé tábhachtach a fhios a bheith ag na rannpháirtithe go dtabharfaimid aire mhaith don fhaisnéis agus na sonraí a roinnfidh siad linn. Téigh chuig ár suíomh gréasáin maidir le faisnéis faoi phríobháideachas do rannpháirtithe chun teacht ar fhaisnéis mhionsonraithe faoinár mbeartais slándála sonraí.

 


 

Participate in our study on language use in Irish!

About the Max Planck Institute

The Max Planck Institute for Psycholinguistics, located in the Netherlands, is one of more than 80 research institutes that form part of the German Max Planck Society, and it is one of the few outside Germany. The Institute is entirely devoted to psycholinguistics – the study of how we produce and understand language, and how we acquire these skills as first or second language learners. The research conducted here combines perspectives from disciplines as diverse as linguistics, psychology, neuroscience, genetics, anthropology, informatics, medicine and acoustics.

 

About this study

In this study, we want to investigate how Irish-speaking adults rate the acceptability of various grammatical structures in Modern Irish. We will ask you to listen to pre-recorded sentences in Irish and rate if you find them acceptable in terms of their grammatical structure. We have a lot of information about the use of grammatical structures in written Irish, but we know less about how these same structures are used in spoken Irish. The goal of this study is to get a better understanding of how adult Irish speakers perceive grammatical structures in spoken Irish and if this is influenced by factors like which dialect of Irish they speak.

How to participate

Before you take part

To take part in this study, you need to be 18 years or older and should use Irish on a somewhat regular basis, ideally at least once a week. The study takes about 30 minutes. It is an online study, so you can take part from home and at any time that suits you best. To participate, you need

  1. a quiet room,
  2. a computer, laptop, or iPad and
  3. headphones (or good speakers).


When you start the study, you will first get precise information on what the study is about and what data we will collect from you. You can then decide whether or not you still want to take part. If you agree, the study starts.

What happens in the study

The study has three parts: First, we will ask you to fill in a short questionnaire. Then, you will listen to sentences in Irish, one at a time, and we ask you to rate how acceptable these sentences sound to you on a scale from -3 (not acceptable) to 3 (fully acceptable). There are no wrong or right answers – we want to know what you think. And finally, we will ask you to answer a second short questionnaire.

Why take part?

By taking part in this study, you will contribute to expanding our knowledge about Irish and about how we use languages in general. In the research field of psycholinguistics, there is a lot we do not yet know about Irish Gaelic. Most research so far has only looked at a small number of languages, for instance English or Spanish. But these languages are similar to each other in many ways and do not give us the full picture of how versatile human languages really are. We need more information from more diverse languages. Irish Gaelic, for instance, has certain features that are different to many other (European) languages. One notable example is that Irish sentences can begin with a verb and often do so - “Tá sé te inniu.”. In many other European languages, this is not possible or only in specific types of sentences, such as questions. With studies like this one, we want to get a more complete understanding of how Irish Gaelic is used and also more generally, of how humans produce and understand language.

You will not be reimbursed for taking part in the study. However, you can opt in to taking part in a raffle, where 10 of our participants can win 25€ each. We will inform the winners immediately after completion of recruitment for the study.

Let’s begin!

Are you interested in taking part? Or do you know anyone who might be interested?

We know that it is important for our participants to know that we take good care of the information and data they share with us. Please go to our website about privacy information for participants to get detailed information on our data security policies.

Share this page